Ochrona Danych Osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie


Ochrona Danych Osobowych

Dane Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie jest:
Renata Wąs, tel. (15) 864-25-06 w.117, adres e-mail: iod@staszow.praca.gov.pl,

Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w związku z zarejestrowaniem Pani/Pana jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą  w Staszowie, ul. Szkolna 4.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: iod@staszow.praca.gov.pl, tel. (15) 864-25-06.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z póżn. zm.) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym  Rzeczowym Wykazie Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporzą­dzenia UE 2016/679.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ustalenia statusu i uprawnień oraz możliwości korzystania z usług i instrumentów rynku pracy wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych ustaw.
Pełny tekst europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dostępny jest na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276
 

Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty aplikacyjne


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą  w Staszowie, ul. Szkolna 4.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: iod@staszow.praca.gov.pl, tel. (15) 864-25-06.
3. Pani/Pana dane osobowe, zbierane w związku z potrzebami rekrutacyjnymi administratora przetwarzane będą w rekrutacjach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie w przyszłości.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, operator pocztowy oraz podmioty,  którym zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na ich gromadzenie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporzą­dzenia UE 2016/679.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oznacza wyrażenie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie zgody na ich gromadzenie oraz wykorzystanie w rekrutacjach prowadzonych w przyszłości.
 
Pełny tekst europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dostępny jest na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276
 

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż 130.000 złotych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą  w Staszowie, ul. Szkolna 4. 
   
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: iod@staszow.praca.gov.pl, tel. (15) 864-25-06. 
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z Państwa uczestnictwem w postępowaniu.
   
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, operator pocztowy oraz podmioty,  którym zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym  Rzeczowym Wykazie Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.
   
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych  pozyskanych przez administratora w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
   
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporzą­dzenia UE 2016/679.
   
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
 
Pełny tekst europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dostępny jest na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276
 

 
 
  ………………………………………..
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
 pieczątka Wykonawcy

                           
                 ,
                        
 

Klauzula informacyjna dla przedsiębiorców i pracodawców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą  w Staszowie, ul. Szkolna 4.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: iod@staszow.praca.gov.pl, tel. (15) 864-25-06.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z póżn. zm.) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, operator pocztowy oraz podmioty,  którym zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym  Rzeczowym Wykazie Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporzą­dzenia UE 2016/679.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z usług i instrumentów rynku pracy wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych ustaw.
 
Pełny tekst europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dostępny jest na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Klauzula informacyjna dla instytucji szkoleniowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą  w Staszowie, ul. Szkolna 4.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: iod@staszow.praca.gov.pl, tel. (15) 864-25-06.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 1482 z późn. zm.) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym  Rzeczowym Wykazie Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporzą­dzenia UE 2016/679.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z urzędem w zakresie organizowania i przeprowadzania szkoleń wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych ustaw.
Pełny tekst europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dostępny jest na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę